Helias Marketing

Artikel 1: Definities

1.1 Aanvullende Overeenkomst: De overeenkomst waarbij consument digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met de overeenkomst op afstand, waarbij deze digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd op basis van afspraak.

1.2 Bedenktijd: De termijn die HeliasMarketing hanteert waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.3 Digitale Inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden aan de consument.

1.4 Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

1.5 Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.6 HeliasMarketing: In de algemene voorwaarden verstaan we onder: ‘HeliasMarketing’ de eenmanszaak: Heliasmarketing.

1.7 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie door: HeliasMarketing een overeenkomst is afgesloten.

1.8 Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen ondernemer en de licentienemer wordt gesloten voor verkoop op afstand van digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.2: Voor het afsluiten van de overeenkomst op afstand, worden de volledige algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan licentienemer. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voor het afsluiten van de overeenkomst op afstand aangeven op welke wijze licentienemer de algemene voorwaarden alsnog kan inzien.

2.3: HeliasMarketing is bevoegd de inhoud van de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden per e-mail aan licentienemers bekend gemaakt en treden veertien dagen na bekendmaking in werking.

2.4: Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Het Aanbod

3.1: Indien het aanbod over een beperkte geldigheidsduur beschikt of onder afwijkende voorwaarden geschiedt,
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2: Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de licentienemer mogelijk te maken.

3.3: Ieder aanbod bevat dusdanige informatie, dat voor licentienemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: De Overeenkomst

4.1: De overeenkomst komt tot stand op het moment dat licentienemer het aanbod aanvaard en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

4.2: De Overeenkomst tussen HeliasMarketing en de Licentienemer komt tot stand wanneer het bestelproces op de website van HeliasMarketing door de licentienemer is afgerond. Hierbij heeft licentienemer een online betaling aan het adres van HeliasMarketing voldaan.

4.3: Licentienemer mag het aanbod enkel gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten en is niet toegestaan om het aanbod te verkopen, verhuren, of op een andere mogelijkheid ter beschikking te stellen aan derden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

5.1: De licentienemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van digitale inhoud en/of diensten gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. HeliasMarketing mag licentienemer vragen naar de reden van herroeping, maar dit niet verplichten.

5.2: Het herroepingsrecht gaat in op het moment dat digitale inhoud aan licentienemer wordt gepresenteerd of wanneer HeliasMarketing contact heeft opgenomen met licentienemer in verband met de overeenkomst van aangeboden diensten.

5.3: Indien de licentienemer gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt dit door HeliasMarketing beantwoord met een bevestiging per e-mail.

5.4: HeliasMarketing vergoedt de volledige betaling indien binnen 14 dagen gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht.

Artikel 6: Rechten en plichten HeliasMarketing

6.1: HeliasMarketing kan niet aansprakelijk worden gesteld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van licentienemer.

6.2: Digitale inhoud en/of diensten die HeliasMarketing aan licentienemers beschikking stelt kan ten allen tijden worden aangepast en uitgebreid door HeliasMarketing indien dit niet nadelig, maar juist in het voordeel is voor licentienemer.

6.3: HeliasMarketing levert uiterste inspanning, maar garandeert niet dat alle aangeboden diensten per direct beschikbaar zijn voor licentienemer.

Artikel 7: Duur Overeenkomst

7.1: De overeenkomst komt tot stand voor mimimaal 1 maand of meerdere maanden wanneer door licentienemer gebruik wordt gemaakt van een aanbieding waarbij het afsluiten van een overeenkomst voor een langere termijn voor licentienemer financiële voordelen bied. De overeenkomst kan door licentienemer tussentijds of na afloop worden verlengd.

7.2: De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot dat licentienemer de overeenkomst tenminste 7 voor het einde van de afgesloten overeenkomst per mail of schriftelijk ontbind. De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

7.3: Na opzegging van de overeenkomst lopen openstaande betalingen, eigendomsrechten en aansprakelijkheid door.

Artikel 8: De Prijs

8.1: Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen waarmee licentienemer in het aanbod akkoord is gegaan niet verhoogd of gewijzigd, indien deze niet tot stand komen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

8.2: De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8.3: Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

Artikel 9: Eigendomsrechten

9.1: De digitale inhoud en/of diensten met betrekking tot alles wat door HeliasMarketing is ontwikkeld behoren toe aan de eigendomsrechten van HeliasMarketing.

9.2: Het is voor licentienemer niet toegestaan om deze inhoud met eigendomsrechten van HeliasMarketing te kopiëren of gebruiken als inhoud voor de eigen website en/of het uitvoeren van eigen diensten.

Artikel 10: Betaling

10.1: Licentienemer voldoet het bedrag online voorafgaande de verstrekking van de digitale inhoud en/of diensten waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

10.2: Licentienemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan HeliasMarketing te melden.

10.3: Indien licentienemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door HeliasMarketing is gewezen op de te late betaling en HeliasMarketing de Licentienemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is HeliasMarketing gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1: HeliasMarketing beschikt over een duidelijk vermelde klantenprocedure en zorgt dat klachten worden behandelt overeenkomstig deze procedure.

11.2: Klachten met betrekking tot de overeenkomst dienen door licentienemer binnen bekwame tijd na constatering volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij HeliasMarketing.

11.3: Klachten die HeliasMarketing ontvangt worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord.

11.4: Geschillen tussen de licentienemer en HeliasMarketing over de totstandkoming en/of uitvoering van een bepaalde overeenkomst met betrekking tot de door HeliasMarketing geleverde diensten en/of digitale inhoud kunnen zowel door licentienemer als door HeliasMarketing worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600,2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).